ico-yoga-practice

Zeljka Zdravkovic

ico-master
Osnivač i instruktor

diplomirani menadžer i sertifikovani instruktor više stilova joge, svoje duhovno putovanje započela je još u srednjoj školi. Kako se od najranjih školskih dana bavila sportom, a posebno atletikom, tehnike jogičkog disanja su bile te koje su pravile razliku u postignutim rezultatima na takmičenjima. Još u srednjoj školi se sreće sa knjigom Jasmine Puljo i tada počinje njena duboka trasformacija i rad sa emocijama. Sa 19.godina nailazi na učiteljicu u čijem klubu završava dvogodišnju obuku i gde ostaje da stiče praksu kao samostalni instruktor još tri godine. Paralelno izučava borilačke veštine i nekoliko sistema vežbanja, istražuje ples i zdravstveni Qi gong. Višegodišnje iskustvo sa Ninjutsu borilačkom veštinom, joj je dalo inspiraciju za duhovni rad na sebi gde se prvi put susrela sam Reiki tehnikom i Šiacu masažom. Pokret, telo i emocije su ono što istražuje i podučava. Duboko veruje da je njena svrha da podseća i inspiriše ljude da pokrenu transformacione procese koji podržavaju zdravlje, samorazvoj i emotivno sazrevanje. Njeni programi imaju dejstvo emotivnog i fizičkog detoksa, što rezultira podizanjem nivoa svesti i životnim promenama praktikanata. Nakon petogodišnje joga prakse, završava obuku za joga instruktora kada dobija dve licence – trener joge i učitelj meditacije kod Fabijana Periškića i Ane Ninković, kao i instruktor lebdeće joge (aerial yoga) kod Ane Ninković. Krunu svoje edukacije je usmerila na rad sa trudnicama i završenu školu Prenatalne Yoge kod Divne Miljković i Dragana Lončara. O postporođajnom oporavku uči od mentorke i prijateljice Ivane Herceg-Budić. Dodatna edukacija i lični rad na sebi kroz radionice, seminare, kampove i ritrite, među kojima izdvaja, Olivera Radovanović (Smeh Joga Srbija), Miloš i Ana Ninković (Rtanjski centar zdravog življenja), Feroze Khan (Bikram yoga), Snežana Radojčić (Ajangarov korektivno – terapeutski stil joge), Ninjutsu (Šihan Blažo Nastov), Georgij Nazarov (ruski naturolog), Ritrit sa Guruom Mohanđijem (Himalajska škola tradicionalne joge), Lisa Li (Ceremonija disanja), Sandra i Sigi (Thai yoga masaža radionica i Qi gong), Jenil Dholakia (Joga sa partnerom/joga za kukove), Harmonizacija čakri šamanskim bubnjevima, zvučna terapija, Bhakti kamp, tantra joga – isceljivanje emocija, theta healing, regresoterapija, EFT tehnika, rekonekcija, ekspresivna art terapija, karmička dijagnostika, psihoterapija, astrologija i vedska astrologija… 2013. Godine osnuje organizaciju Tim kreativnih ideja sa misijom da širi svesnost o zdravlju i harmoniji unutar nas i sa okolinom. 2015. samostalno otvara studio Joga Kreacija u Boru. U svom radu kombinuje više sistema i stilova vežbanja, na svakom času ostavlja lični pečat kreativnosti. Osniač je programa “Mama se rađa”, “Korporativne telesne terapije” i “Transformacione školice emocionalnog detoksa”. Vodi grupe Hatha Yoge, Power Yoge, Prenatalne Yoge, Yoge za decu ometenu u razvoju, Individualne programe vežbanja i koučinge, radionice, seminare. Voli da piše, planinari, pleše.

WEIGHT TRAINING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at.

YOGA TRAINING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at.
icon-thumb2
icon-thumb3

PERSONAL TRAINERS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at.

AEROBIC SESSIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at.
icon-thumb4
7254

Happy Customers

1276

Awards Won

386

Hours Worked

239

Completed Projects

Zeljka Zdravkovic

ico-master
Founder / Instructor / Spiritual Seeker

Zeljka Zdravkovic, a graduate manager and certified instructor of several styles of yoga, began her spiritual journey in high school. As she has been involved in sports, and especially athletics, since her earliest school days, yogic breathing techniques were the ones that made a difference in the results achieved in competitions. She meets Jasmina Puljo's book in high school, and that's when her deep transformation and work with emotions begins. At the age of 19, she came across a teacher in whose club she was completing a two-year training and where he remained to gain practice as an independent instructor for another three years. In parallel, she studies martial arts and several exercise systems, explores dance and health Qi gong. Many years of experience with Ninjutsu martial arts, gave her inspiration for spiritual work on herself, where she first encountered the Reiki technique and Shiatsu massage. She has been a Reiki therapist since 2012. and her energetic work is aimed at gradually raising awareness, removing blockages and educating about spiritual practice. Movement, body and emotions are what she explores and teaches. She deeply believes that its purpose is to remind and inspire people to initiate transformational processes that support health, self-development and emotional maturation. Her programs have the effect of emotional and physical detox, which results in raising the level of awareness and life changes of practitioners.
After five years of yoga practice, she completed training for a yoga instructor when she received two licenses - a yoga coach and a meditation teacher with Fabijan Periškić and Ana Ninković, as well as aerial yoga instructor with Ana Ninković. She focused the crown of her education on working with pregnant women and finishing the school of Prenatal Yoga with Divna Miljković and Dragan Lončar. She learns about postpartum recovery from her mentor and friend Ivana Herceg-Budić. Since 2019, she is also a licensed hypnotherapist and directs her work to help the inner awakening of the individual through words.
Additional education and personal work on herself through workshops, seminars, camps and retreats, work with therapist and teachers, among which Olivera Radovanović (Laughter Yoga Serbia), Miloš and Ana Ninković (Rtanj Healthy Living Center), Feroze Khan (Bikram yoga), Snežana Radojčić corrective - therapeutic style of yoga), Ninjutsu (Shihan Blazo Nastov), Georgy Nazarov (Russian naturologist), Ritrit with Guru Mohandji (Himalayan school of traditional yoga), Lisa Li (Breathing Ceremony), Sandra and Sigi (Thai yoga massage workshop and Qi gong ), Jenil Dholakia (Partner Yoga / Hip Yoga), Shaman Drum Harmonization, Sound Therapy, Bhakti Camp, Tantra Yoga - Emotion Healing, Theta Healing, Regression Therapy, EFT Technique, Reconnection, Expressive Art Therapy, Karmic Diagnostics, Psychotherapy astrology and Vedic astrology ...
In 2013, she founded the organization Team of Creative Ideas with the mission to spread awareness of health and harmony within us and with the environment. In 2015, she opened the Yoga Kreacija studio in Bor on her own. Since 2020, it has been expanding its work throughout Europe, through online work and the organization of trainings, seminars and camps. In her work, she combines several systems and styles of exercise, leaving a personal mark of creativity in every class. She is the founder of the programs "Mom is Born", "Corporate Physical Therapy" and "Transformational Schools of Emotional Detox". She leads groups of Hatha Yoga, Power Yoga, Prenatal Yoga, Yoga for children with developmental disabilities, Individual exercise programs and coaching, workshops, seminars. She likes to write, to dance and to hike.
She is the founder of the programs "Mom is Born", "Corporate Physical Therapy" and "Transformational Schools of Emotional Detox".
She leads groups of Hatha Yoga, Power Yoga, Prenatal Yoga, Yoga for children with disabilities, Individual exercise programs and coaching, workshops, seminars.
She inspires and encourages spiritual awakening in others. She likes to write, to hike and to dance.

en_GB